درب و لیبل 

درب بطری بازیافتی که به دو صورت درب و درب خرد شده پس از جمع آوری و جدا سازی در اختیار تولید کننده قرار می گیرد.

بخشی دیگر از این محصول، درب خرد شده و شسته شده پس از روسه هات واش می باشد کهبه طور معمول در دو حالت درب خرد شده خالص یا مخلوط با لیبل وجود دارد .

درب و لیبل رنگی

این محصول که از خالص سازی پروسه پت پرک رنگی از درب ولیبل حاصل شده و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

همچنین این محصولدارای درصدی رطوبت و لیبل می باشد.

 


میانگین حدود قیمت در بازار (آخرین استعلام)price rangeهر kg :

در حال بروز رسانی