آلودگی پت به مقدار پی وی سی موجود در پت بستگی دارد. در تهیه پرک پت هات واش شده مقدار پی وی سی بسیار مهم بوده و کیفیت پت با آن تعیین می شود. اکثر ناخالصی و آلودگی موجود در پرک پت هات واش شده به دلیل وجود پی وی سی می باشد. اگر آلودگی پی وی سی بیشتر از استاندارد تعیین شده باشد کارخانه ها حاضر به خرید آن نخواهند شد. شاخصی که برای آن تعیین شده اندازه آلودگی پی وی سی در پرک پت بوده و آن را با ppm نشان می دهند.

خریدار با استفاده از آزمایش های مخصوص میزان آلودگی پرک پت را تعیین می نماید. هر چه عدد به دست آمده بیشتر باشد به معنی بی کیفیتی پت می باشد و هرچه میزان آلودگی پی وی سی کمتر باشد، به معنی کیفیت بالا و شفاف بودن پت می باشد. استاندارد تعیین شده 200 ppm می باشد. اگر در در بازیافت پت به این عدد برسید، بیشترین سود را خواهید برد و کارخانه ها با قیمت بالایی بار شما را خریداری می کنند.