پلی اتیلن ترفتالات پلیمری نیمه بلوری از خانواده استر هاست .در ساختار پلی اتیلن ترفتالات که یک پلی استر است گروه های دی ال و دی اسی به طور متناوب پشت سر هم تکرار می شوند.به دلیل تکرار پیوند دوگانه به طور مزدوج میان حلقه بنزن و گروه کربونیل متصل  به آن حالت رزونانس به وجود می آید.این موضوع باعث می شود تا گروه کربونیل چرخشی نداشته باشد.بنابر این انعطاف پذیری کاهش و دمای ذوب و مدول افزایش می یابد.