در تهیه پرک پت هات واش شاخصی در نظر گرفته شده که باید کسانی که کار بازیافت پت را انجام می دهند، آن را رعایت کنند. در پرک و شستن پلاستیک های دیگر کافی است آن ها را تمیز کنید و رنگ ها را از هم جدا نمایید. اما شستن پت متفاوت بوده و پس از تهیه با آزمایشی که انجام می شود شاخص آلودگی آن تعیین می گردد. اگر شاخص بالاتر از حد مجاز باشد، بار ارسالی برگشت خورده یا با قیمتی پایین تر باید آن را به فروش رساند. اگر پرک پت هات واش ناخالصی نداشته باشد یا میزان آن پایین باشد، سود زیادی از فروش آن به دست می آید.