بازیافت پلی اتیلن ترفتالات

مصرف رو به رشد  مواد پلاستیکی ، به  ویژه pet در صنایع مختلف بسته بندی از جمله مواد دارویی ،  مواد غذایی و آشامیدنی در کشور ، افزایش مداوم ضایعات پلاستیکی در زباله های شهری را به دنبال داشته است . این مسئله ، مشکلات متعددی را از نظر آلودگی زیست محیطی ، مسائل بوم شناسی و اقتصادی به بار آورده است . با برنامه ریزی مناسب برای بازیافت ضایعات پلاستیکی ، نه فقط آلودگی محیط ز یست کاهش مییابد ، بلکه می توان از مواد بازیافتی به عنوان مواد اولیه استفاده کرد .  روش های بازیافت ضایعات پلاستیکی مکانیکی و شیمیایی هستند . در بازیافت مکانیکی ضایعات به محصولات قابل مصرف و در روش شیمیایی ضایعات به مواد اولیه تبدیل می شوند .اصلاح  خواص و بهبود ویژگی های  موادبازافتی ، موضوعی است که در اکثر فراورشهای معمول  بازیافت مدنظر قرار می گیرد . روش ها و فناوری هایی مختلف و جدیدی برای بازیافت ضایعات استفاده می شوند تاارزش افزوده این گونه پلاستیک ها بالا رفته و کاربردهای مختلف برای آنها به وجود اید.

 

کاربردهای روزافزون پلاستیکها در صنایع مختلف ، به دلیل ارزانی ، سبکی وزن ، ظرافت ، مقاومت خوب و حمل و نقل آسان موجب رشد  سریع فراوردهها  و مصارف مختلف شده است . با توجه به گسترش صنایع بسته بندی و مصارف پلاستیک ها در آنها ، به ویژه صنایع بسته بندی مواد غذایی ، دارویی و بهداشتی زباله های ناشی از این محصولات و به دنبال ان معضلات آلودگی های زیستی محیطی  درجهان افزایشیافته است .  به طوری که کشورهای صنعتی  بزرگ در حدودنیمی از زباله  های شهروندان را پلاستیکهای تشکیل میدهند .  دور ریختن و انهدام این پلاستیک ها مشکلات بی شماری در پی دارد . افزون بر این ، مسائلاقتصادی نیز سبب ایجاد حساسیت بیشتری درباره بازیافت پلاستیک شده است.