درب بازیافتی

درب بطری بازیافتی که به دو صورت درب و درب خرد شده پس از جمع آوری و جدا سازی در اختیار تولید کننده قرار می گیرد.

بخشی دیگر از این محصول، درب خرد شده و شسته شده پس از روسه هات واش می باشد کهبه طور معمول در دو حالت درب خرد شده خالص یا مخلوط با لیبل وجود دارد .

درب بطری (خرد شده)

این محصول که پس از جمع آوری و تفکیک به صورتآسیاب شده و خرد شده  در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.


میانگین حدود قیمت در بازار (آخرین استعلام)price rangeهر kg :

در حال بروز رسانی